Räddningsledaren vid branden i Gnesta i Södermanlands län meddelar att faran nu är över och att de restriktioner som funnits nu har hävts Räddningsledaren vid branden i Gnesta i Södermanlands län meddelar att faran nu är över och att de restriktioner som funnits nu har hävts Utredningen, som har antagit namnet 112-utredningen, över- lämnar härmed sitt betänkande En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser (SOU 2018:28). Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. 2015:113). För att säkerställa en samordnad alarmeringstjänst är regeringens inriktning att en nationell alarmeringsfunktion ska inrättas för att om möjligt med ensamrätt kunna ta emot och behandla larm som kräver omedelbara insatser från samhällets hjälporgan inom allmän ordning, säkerhet och hälsa. ALARMERING. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem ska nu se till att utredningen … En avgörande utgångspunkt har alltid varit att människor i nöd ska få hjälp så fort och effektivt som möjligt. Abonnenten får skriva ut en kopia för eget bruk. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Den nya utredningen, "En samordnad alarmeringstjänst" (Dir. Enligt de direktiven ska utredaren analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att samhällets SOS Alarm och Sjöräddningssällskapet avvaktar därför de överväganden och förslag till lösningar som kommer i den pågående 112-utredningen om en samordnad nationell alarmeringstjänst. – Sverige har en unikt lång historia av ett enda nödnummer och en samordnad alarmeringstjänst. Räddningsledaren vid branden i Gnesta i Södermanlands län meddelar att faran nu är över och att de restriktioner som funnits nu har hävts Under februari tidigare i år utsågs den förre landshövdingen i Kalmar att leda utredningen om en samordnad alarmeringstjänst. 112-utredningen, som den kallades, har bedrivits under två år och har letts av den särskilda utredaren Erna Zelmin-Ekenhem. 2015:113), har huvudsakligen liknande direktiv som den förra. Tilläggsdirektiv till 112-utredningen ... Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiv om en samordnad alarmeringstjänst (dir. Utredare ska analysera och utarbeta fullständiga förslag till hur antingen en statlig förvaltningsmyndighet, eller ett aktiebolag, kan inrättas för att kunna ansvara för den nationella alarmeringsfunktionen. +45 33 34 35 40, adm@altinget.se . Nu har han hoppat av. Stefan Carlsson lämnar utredningen om en nationell alarmeringstjänst. Därutöver får hel eller eller delvis kopiering, annan kopiering eller vidarebefordring av materialet - inklusive elektronisk vidarebefodring via e-post - endast ske efter överenskommelse med Altinget på tlf. Utredningen grundas på det av regeringen beslutade uppdraget att se över samhällets alarmeringstjänst i syfte att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt. M 2008:05 Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet Mer information SOU 2011:18 Strålsäkerhet - gällande rätt i ny form på regeringen.se En samordnad och mer effektiv ny nationell alarmeringstjänst, gemensam för polis, räddningstjänst och ambulans, vill regeringen skapa och har därför gett i uppdrag till Kalmars landshövding Stefan Carlsson att göra en fullständig utredning om hur den bör se ut, vare sig den blir en … Regeringen antog den 12 november 2015 kommittédirektiv för en utredning om en samordnad alarmeringstjänst (Dir 2015:113).