Här finns alla minnen, motiv, känslor etc som inte är tillgängliga för individen, även om denne anstränger sig. 43 Jaget är egentligen en modifierad del av detet och gränsen dem emellan är inte helt skarp, bland annat beroende på att vissa delar av jaget är och förblir omedvetet. Enligt Freud utvecklar jaget olika försvarsmekanismer för att komma tillrätta med sådant som känns hotande. Ego innehåller två olika delar vilket är både medveten och omedveten, och det omedvetna är en arketyp som kallas för skuggan. Däremot Sigmund Freud tror jag utan tvekan skulle svara emot Humes tankar om att människan inte har en särställning (om jag nu utgår ifrån att Hume har denna syn). Psyket kan enligt den österrikiske läkaren Sigmund Freud förstås utifrån tre modeller; den topiska, den dynamiska (som också kallas den andra topiken ) och den ekonomiska. Detta förutsätter att vi förmår stå ut med vår ångest och våra inre konflikter. Jag har svårt att tro att barn går igenom den sortens utveckling, han kopplar alla stadier till något sexuellt, vilket kan vara överdrivet. Yttervärlden har tömts på ett objekt en aspekt av en själv har förlorats eller sargats Jaget är den som liksom ska medla mellan detet och överjaget och samtidigt anpassa beteendet efter den situation man befinner sig i. Och vad skyddar stadens mur ifrån om inte den omgivande, okontrollerbara, vilda och därmed farliga naturen! Enligt Freud jaget är en del av personlighetens tre huvuddelar som ger individen tillfredställelse att anpassa sig till omvärlden61 . Han påstår också att fobi är en mycket överdriven rädsla för någonting som t.ex. Marxismen, som enligt Freud ska tas betydligt mer på allvar, tolkas som att ”endast ekonomiska motiv bestämmer människors beteende i samhället”. Boten, enligt Freud: psykoanalys fem dagar i veckan i många år. JAgförsvar används alltså som ett skydd mot inre hotande krafter, för att hålla ångesten i schack, för att bevara vår självkänsla då den hotas, som skydd mot obehagliga/traumatiska minnen, vid … Detet, jaget och överjaget är begrepp om delar av psyket, som används inom psykoanalytisk teori. Det medvetna är här och nu, det upplevda, det förmedvetna är inte i fokus men åtkomligt vid eftertanke, i det omedvetna ligger sånt som man tryckt undan, drifter, traumatiska minnen osv. ... Vad står det i boken? Här talar Freud, enligt min mening, för mycket om det sexuella. De tre delarna går ut på ungefär samma sak och är Detet, Jaget och Överjaget. Stadens mur svarar alltså mot det skal, det pansar som enligt Freud omger jaget. … Observera att det här inte på något vis är mina personliga värderingar utan Freuds teorier, jag vill härmed öppna för en diskussion, inget annat. Försvarsmekanismerna är nödvändiga för att vi ska kunna hålla upprätthålla psykisk balans. Det fungerade som en ”personlighetsmodell”. 1885 började han även undervisa i neuropatologi (sjukliga förändringar i nervsystemet). Omedvetet - Den kategori som Freud lägger störst vikt vid. Naturligtvis utarmar det även det sanna jaget, enligt Laings sätt att se på det hela, då det vägrar att låta det innersta självet att ta några som helst intryck av den hotfulla yttervärlden. Båda … Freud brukade dela in ”psyket” i tre olika delar som han kallade; jaget, detet, och överjaget. Enligt Freud finns det alltid orsaker till människors beteenden men de är mycket sällan medvetna om dem, perspektivet undersöker därför människors omedvetna processer för att få dem att inse varför de agerar som de gör. Jaget kan enligt Freud genom en omedveten mekanism kontrollera ångesten genom neurotiska tvångshandlingar. Freud menade att flera av dessa faser ställer barnet inför speciella problem och löses inte dessa på ett bra sätt får barnet neurotiska störningar eller en neurotisk karaktär. Detet – Jaget – Överjaget Enligt Freud hamnar primitiva drifter (t.ex. Detta är den positiva lösningen på oidipalkonflikten, enligt Freud. Liberalernas viktigaste punkt enligt de själva är att varje människa ska få styra över sitt eget liv och att inte andra ska göra det åt dem, alltså en form av politisk egocentrism där jaget står över familj, klass, ras och nation. Kvinnan en kulturfiende Nästan beundransvärt fiffigt leder Freud i bevis att mannen i kulturellt hänseende står högre ... det pansar som enligt Freud omger jaget. Jaget = försöker tillfreställda detet och jaget, jaget är dock svagt eftersom den ofta påverkas av omedvetna försvarsmekanismer som exempelvis bortträngning, förskjutning etc. Freud, Kraepelin och Meyer, som påverkade den psykiatriska klassificeringen mest under den första hälften av 1900-talet, var oens om mycket, men alla såg på depressiv störning på detta sätt, uttryckligen eller underförstått.” (s. 110) Detet står för våra drifter och behov. Istället grundade han dem på sina "case studies" som kom från hans samtal med patienter. ”Där detet är skall jaget vara”, dvs det omedvetna ska bli medvetet för att vi bättre ska kunna hantera det. Kanske har du t.ex. Beskriv de tre delarna i den mänskliga personligheten enligt Freud. Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, försökte förklara religion genom att applicera sin teori om den tredelade personligheten (jaget, överjaget och detet), sexuellt definierade livsfaser och neuroser på hela grupper av människor. 50: Vilken beskrivning skulle stämma in på depression enligt Freud? Jaget hanterar ångesten genom att Jag försvar och kan därigenom behålla den psykiska balansen! Det fungerade som en ”personlighetsmodell”. De tre delarna går ut på ungefär samma sak och är Detet, Jaget och Överjaget. övergivit din känsla, det som du på något sätt känner är rätt för dig, eller din kraft till förmån för någon annan människa. Sigmund Freud, psykoanalysens fader, byggde en teori på att jaget hela tiden strävar efter att kunna anpassa sig till verkligheten och att vara funktionsduglig. Tre nivåer av medvetenhet enligt Freud. Freud skulle säkert svara att människan inte tillhör samma familj som alla andra livsformer på jorden eftersom vi är skapta annnorlunda, vi fungerar annorlunda. Försvarsmekanismerna används för att försvara jaget mot detets drifter och överjaget och den sociala omvärldens anklagelser mot den. Detet = står för det omedvetna processerna inom oss, agression och libido (livskraft,sex etc.). Genom barnets fruktan för faderns straffande hållning, i pojkens fall uttryckt genom ett "kastrationskomplex", drar det tillbaka sin libidinösa affektion för modern och accepterar fadern som rival och auktoritet. Under nästa fas står könsorganen i centrum och den sista sker runt puberteten, den slutliga könsmognaden. ... Sök efter argument för och emot! För att förstå överjagets fulla funktion kan det vara viktigt att först gå igenom vad Freud säger om jaget. Enligt Freud så hade han sagt att resultaten beror på att vi drivs av aggressioner, och kanske att vi till och med njuter av att se andra vara lägre ställda än oss – vi gillar att ha en känsla av makt och att aggressioner uppkommer så fort vi hamnar i en sådan position – speciellt i Stanford experimentet. Enligt Freud är psykoanalys ”en metod för en behandling av neurotiskt sjuka” (Freud 2007:25) De sexuella drifterna är centrala hos Sigmund Freud (2007) som hävdar att ”kulturen skapats på drifttillfredsställelsens bekostnad …